You are here: Home » Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI TURISTIČNE AGENCIJE MARKO, mag. SONJA KRESLIN s.p.

ŠTEVILKA LICENCE  ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRODAJE OZIROMA POSREDOVANJA TURISTIČNIH POTOVANJ: 351

ŠTEVILKA LICENCE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV: 1573

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta mag. Sonja Kreslin s.p. , PE: Turistična agencija MARKO (v nadaljevanju: TA MARKO) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA MARKO, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani tud na spletnih straneh agencije. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TA MARKO in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA MARKO na internetu, v prostorih agencije, ali preko telefona. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije TA MARKO za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev po ceniku. Ob prijavi potovanja, TA MARKO in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja TA MARKO zavezuje, da bo kupcu zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični aranžma, kupec pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev) Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali jasno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete  hotelske in gostinske storitve, ter prevozne storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in turistično spremljanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni obroki, dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodju potovanja ali pooblaščenem predstavniku TA MARKO v kraju, kjer se storitev opravlja.

V. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na poslovni račun TA MARKO. Ara, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik pred odhodom, oziroma ob izročitvi potovalnega dokumenta (voucherja), vsaj 3 dni pred začetkom potovanja. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in TA MARKO  ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. Točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Voucher velja kot potrdilo o vplačilu na vseh destinacijah. Potnik ga pokaže na zahtevo vodje potovanja ali hotelirja.

VI. CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja; veljajo pa od dneva objave programa. TA MARKO si pridržuje pravico do spremembe cene, če je prišlo do sprememb v številu potnikov ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja., mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja TA MARKO potnika obvesti na kontakt, posredovan ob rezervaciji. TA MARKO sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko kupec odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora TA MARKO povrniti kupcu vplačani znesek. TA MARKO lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

VII. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in SKC za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni,  TA MARKO ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, vendar le na pisni način, z navadno pošto oz. osebno. Odpoved preko interneta ne velja! V primeru da ima TA MARKO pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, je višina stroškov odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: • do 90 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 100 € • 60 do 89 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja, • 30 do 59 dni pred odhodom – 60 % cene aranžmaja, • 15 do 29 dni pred odhodom – 80 % cene aranžmaja, • 0 do 15 dni pred odhodom – 100 % cene aranžmaja. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi mag. Sonja Kreslin (TA MARKO). V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine med potovanjem, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve le v primeru, da si je predhodno pridobil pisno soglasje mag. Sonje Kreslin (TA MARKO) ali pooblaščenega  agenta TA MARKO s tem, da mora biti TA MARKO, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obveščen najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Če se kupec ne more udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenese na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Kupec mora o tem pisno obvestiti TA MARKO, in sicer najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Kupec mora TA MARKO povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

IX. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 3% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima TA MARKO v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30 € po napotnici/voucherju. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred samim začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima TA MARKO pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

X. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. TA MARKO si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, pri katerih TA MARKO ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da TA MARKO odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru da TA MARKO odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, destinacijo potovanja, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA MARKO potnika obvesti v najkrajšem možnem času. TA MARKO ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA MARKO namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije, če je to le mogoče.

XI. REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem: spremljevalcu, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku TA MARKO oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja znižanje cene po končanem potovanju. Potnik mora vložiti reklamacijo pisno, najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TA MARKO le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije TA MARKO ne obravnava zahtevkov za znižanje cen, ali odškodninskih ter  drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: mag. Sonja Kreslin s.p., Finžgarjeva 16, 9000 Murska Sobota. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA MARKO take reklamacije ne bo mogel obravnavati. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi TA MARKO ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA MARKO pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA MARKO ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XIII. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let starosti, nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

XIV. ODGOVORNOST ZA PRTLJAGO

TA MARKO ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TA MARKO ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XV. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA MARKO. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

XVI. INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA MARKO bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

XVII. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih TA MARKO  za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije SKC.  Le-ta  za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno/priporočilo TA MARKO.

XVIII. UPORABA PODATKOV

TA MARKO vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov,  ULRS z dne  01.04. 2008. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA MARKO in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

XIX. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno  sodišče v Murski Soboti.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene, v nadaljevanju naštete turistične aranžmaje , in sicer v delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.  Tudi za te aranžmaje veljajo  Splošni pogoji za turistične aranžmaje in splošna navodila oz. določila v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

a) ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejema TA MARKO le kot posrednik in ne organizator potovanj. V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja TA MARKO ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. TA MARKO ne odgovarja za spremembe prihodnjih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato TA MARKO ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

b) ZA ARANŽMAJE KJER TA MARKO NASTOPA KOT POSREDNIK mag. Sonja Kreslin s.p.  ne odgovarja za storitve na potovanjih oziroma turističnih aranžmajih, kjer ne nastopa kot organizator potovanja, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za posredovanje.

c) TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ V primeru telefonskega naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja, če posamezni aranžma oz. potovanje to dopušča, velja poleg teh splošnih pogojev še ponudba za telefonsko naročilo oz. prodajo turističnih aranžmajev in potovanj TA MARKO (v nadaljevanju ponudba). V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in ponudbe nasprotujejo, veljajo določila konkretne ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe v trenutku, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

d) PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO SVETOVENEM SPLETU V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po svetovnem spletu, veljajo ti Splošni pogoji in Navodila za turistične aranžmaje in Posebni pogoji oziroma Ponudba, objavljeni na spletni strani: www.skc.si. V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila Posebnih pogojev oziroma Ponudbe, objavljene na spletni strani, nasprotujejo, veljajo določila Posebnih pogojev oz. Ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev TA MARKO  prek spleta.

e) POTOVANJE Z OTROKI V posamezni primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odrasli oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

 

Murska Sobota, maj 2014

Posodobljeno: marec 2017